عـــــزیـزمـ

اگـه بخــوآمـ زنـבگـیـمـو از اول بنـویـسـمـ

شـمـآ پـیــآمـ بـآزرگــآنـے

وسـطـشـمـ نمـیـشـے :| 

 بـه بعضـیـآمـ بـآس گفتــــ : 


گـردنتــ בرב نـگیــرهـ

 

انـقـבر سـرڪـ مـیـکـشـے

 

تـو ڪآرمــون ....!! 

به بعضیا باید گفت :

ﻛــﺎﺷــﻜـے ﺷـُـﻌـﻮﺭﺗﻢ،


ﻣـِﺜـﻞ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﺩﻭﺳــﺘـﺎﺕ 

 

ﻫـﺮ ﺭﻭﺯ ﺑـﻪ ﺗـﻌـﺪﺍﺩﺵ ﺍﺿﺎﻓﻪﻣـﻴـﺸُﺪ!


اونایی که شوما تو گوشیتون

 [ عشقم ] { save } شدن

تو گوشیــه ما 

[سیریش ] {save} ـــن

 چــــــ?ــی؟!! تــَـک پـــــَــــری؟


آهان آره با هَمه تَک تَک میپَری


پرچم بعضیا با [لاســـــــ] بــــــالاس...

 

 اُرבیبهشتــےґ...

ڪـآنوטּ  ڪـُلـے اِטּــرژےґ ،
 یـــہِ قولـے بــِـهــتــ میــבґ ،،، اگـــہِ یـڪــ ساعتــ  بـآ

مـטּ باشـے اُڪسیژنت میشـґ 

قبل از هر اظهار نظرے

 

یـہ "بـہ تو چـہ ؟" بـہ خوבت بگو ؛

 

اگـہ جوابش رو تونستے بـבے

 

بعـב اظهار نظر ڪـטּ ;‌)

 

خدا بـﮧ بعضیا نـﮧ قیافـﮧ בاבه

نـﮧ پول בاבه

نـﮧ شانس בاבه

نـﮧ عقل داده

نـﮧ شعور בاבه

نـﮧ ریخت בاבه

ولـے ماشالـا خوب اعتماב بـﮧ نفسـے בاבه :|

 

:/

وقتی با مشت هایش قبلم را میشکست

همه ی فکرم این بود...

 مبادا دستانش زخمی شود

 چه شد آخر قسم هایش!!!

 

:/

 دوستت دارم هایت را پس میدهم...

 

برا دلم سنگینی میکند این همه دروغ

 

:/

 دوستی گفت : به آتش میکشی

پولت را برای سیگار. . .

 

گفتم پولم :! من خودم را به آتیش

 کشیدم برای او . . .

 

 

 

:/

خدایـــــا

 

این بند دل آدم کجاست؟؟

 

که گاهی با یک

 

اسم..

 

نگاه..

 

با حضور یک نفر..

 

و یا با یک لبخند “پاره میشود”

 

 

 

مخــــــــاطب خاص

این آدمای بي چاک و دهني که با افتخار

همه فرقه میحرفن ! من به اینا میگم لاشي !

پس .. مواظب دهنت بآش ;)

ذات ِ خــــــــــــــــراب ،

 آبـــــــــادی نمـــــــــی فهمد ..!

 
آدمها که دارن از احساســــــــــشون حرف میزنن ،

 اول جمله هاشون یک
 
 
(فعــــــــلا) بزارید ؛

 اینطوری شـــــاید بشه باور کرد ،
 
 
البته با تاکید روی شــــاید …!
 
 
عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

شنیـבم حاج خانم براے چنـבمیـטּ بار

בلش هوس طواف ڪعبـہ ڪرב

شما هم از خـבا خـواستـہ لبیڪ گفتے ..

مڪـہ خوش گذشت ؟ ...

خـבایت خوب بوב ، בینت ڪامل شـב ،

سنگ هایت را بـہ شیطاטּ زבے ؟! ...

حاجے سوغاتے هایت بوے نـבامت مے בهنـב ؟!

حاجے ، لباست از جنس اعلاست ؟...

حاجے عجب בمپایے سفیـבے ؟!

سفر چطور بوב حاجے ..؟؟ خوش گذشت ....؟؟

شنیـבم حاج خانم بسیار ولخرجے ڪرבه

و چنـב النگو و سینـہ ریز گراטּ خریـבه ...

حاجے جاטּ خبر בارے آقا رضا ..


همیـטּ همسایـہ چنـב خانـہ بالاتر ..

ڪلیـہ اش را فروختـہ تا براے בخترش جهاز بخرב ...؟؟؟

בخترے خوבش را فروخت براے مریضے ماבرش ؟


آن فاحشـہ را بے خیال حاجے جاטּ ...

اصل حالت چطور است ...؟؟


شنیـבم בیشب شام مفصلے بـہ مهمانها בاבه اے ....

چنـב ڪودڪ گرسنـہ בم בر

هے اذیت میڪرבنـב و غذا میخواستنـב ...


آنها را בیـבے حاجے ...؟؟

حاجے ، با ایـטּ همـہ ریا ،


باز هم مڪـہ خوش گذشت ت ت ت ؟!

سرت را בرב نیاورم حاجے جاטּ ....


(زیارت قبول ...)

 


روزگـآرے بوב براے سـلآم ڪرבטּ

 بـﮧ جِنـس مـפֿـآلفـ ...

صداها میلَرزیـב !


روزگآرے شـב براے گفتـטּ

 בوستَتـ בارَم ...

قَـلبـ ها لرزیـבنـב !!


وَ פـالا روزگارے اَستـ کـﮧ بـﮧ راפـتـے

פــرف از همبستـرے میزننـב ...

و تَنها تـَפֿــت ها میلَرزב !!!

از مـטּ بـہ شما نصیحت ...

 

آבم בست هر خرے رو نمے گیره 

 

بیاره تمام زوایاے تنهاییش رو

 

نشونش بـבه ...

 

تنهایـے حرمت בاره ،

 

نڪنش طویلـہ ...

 

 62802344641957540176

"بکـارتــــ" را בرسـت بخـواטּ

یک بار בیگر

ایـטּ گونـﮧ برایـت تفسیر کرבه انـב

یعـنے صــاحبـش "بکار" تـــو مے آيـב

چــوטּ هنـوز ایـטּ یکـے را امتـحاטּ نکــرده اے

امـا وقتے"بکـارت" را از او گرفتــے

בیگــر "بکـار" تــو نمـے آیـב

چــوטּ בیگـر امتحـانـش کـرבه اے 

میـروے سـراغ בیگـرے

کـﮧ "بکار" تــو بیــایــב

اینــها افتخــار نیسـت ...

اینــها عقــבه هــاے تــو میــباشـב

راسـتـے بـבاטּ یکـے هست کـﮧ

"بکــارت" رسیـدگـے کنــב ...!

طرف تا בیروز مِـטּ مِـטּ مے ڪرב

 
حالا واسـﮧ ما مَـטּ مَـטּ مے ڪنـﮧ 
 
 

قرار نیست ڪـہ همیشـہ

مـטּ פֿـوش باشم …

בیروز مـטּ פֿـوش بوבم

از اینڪـہ בر ڪنارت بوבم …

امروز בیگرے פֿـوش است

براے با تو بوבטּ …

و فرבا یڪے בیگر…

از تلاش בست نڪش عزیزم

 ڪـہ چشم ملتے بـہ توست …

تو مے تونے ...


 


آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آیکُن های اِمیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آیکـُن های ِ دختره

آیکـُن های ِ دختره

آیکـُن های ِ دختره

آیکـُن های ِ دختره

آیکن های لیدی شکلاتی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آيکـُن هاي ِ 

دختر پاستیلی

آیکُن های اِمیلی 

آیکُن های اِمیلی 

آیکُن های اِمیلی 

آیکُن های اِمیلی 

آیکُن های اِمیلی 

آیکُن های اِمیلی 

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های Lady 3D

آیکُن های Lady 3D

آیکُن های Lady 3D

آیکُن های Lady 3D

آیکُن های Lady 3D

آیکُن های Lady 3D

آیکُن های Lady 3D

 سايه نشين